ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: tips@tipstersinvest.com

Τηλ.: 0885 12 86 12

Σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σας ενημερώνουμε ότι σας παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα αρχείο που ανήκει σε Krinitus LTD. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, να τα αλλάξετε, να τα ακυρώσετε ή να αποχωρήσετε από την επεξεργασία τους επικοινωνώντας με την Krinitus EOOD - Γραφείο@crinitus.eu ή μέσω τηλεφώνου 0885 12 86 12 - Ilian Antonov.